SPECJALIZACJA
Zamówienia publiczne
 • Pomoc zamawiającemu na wszystkich etapach udzielania oraz realizacji zamówienia,
 • Pomoc przy sporządzeniu SIWZ,
 • Reprezentowanie zamawiających oraz wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Pomoc wykonawcom na każdym etapie ubiegania się o zamówienie oraz realizacji umowy.
Ochrona danych osobowych
 • Identyfikacja adekwatności danych osobowych do celów ich przetwarzania,
 • Opracowywania wniosków dotyczących zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestru GIODO,
 • Opracowywania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Weryfikowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Świadczenie usług drogą elektroniczną, prawo telekomunikacyjne i ochrona praw konsumentów
 • Opracowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Świadczenia usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem zakazu stosowania klauzul niedozwolonych,
 • Opracowywanie regulaminów programów lojalnościowych, akcji promocyjnych i konkursów.
Prawo pracy
 • Reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach o mobbing, dyskryminację oraz innych sprawach wynikających ze stosunku pracy,
 • Przeprowadzanie procedury zwolnień grupowych,
 • Przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych oraz pomoc przy wprowadzaniu zmian ww. regulacji.
Własność intelektualna i prawo autorskie
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych,
 • Zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji a także reprezentowanie naszych klientów w sporach w sprawach naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych,
 • Naruszenia wizerunku oraz baz danych.
Prawo offsetowe
 • Reprezentowanie offsetodawów i offsetobiorców w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy offsetowej oraz pomoc prawna przy realizacji umów już zawartych
Prawo transportowe
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu przewozu krajowego i międzynarodowego (CMR),
 • Reprezentowanie stron w sprawach wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania przewozu,
 • Pomoc we wszelkich kwestiach administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem transportu drogowego.

DOŚWIADCZENIE
 • Pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Celestynów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jak i na rzecz wykonawców takich jak Elektrobudowa SA, Zircon Poland Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA, Orlen Upstream SA.) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy przygotowaniu ogłoszeń, SIWZ i wzorów umowy jak również doradztwo prawne wykonawcom dotyczące podstaw wniesienia środków zaskarżenia wobec niezgodnych z prawem czynności zamawiających, opracowanie odwołań i reprezentowanie zarówno zamawiających jak i wykonawców przez Krajowa Izbą Odwoławczą.
 • Obsługa prawna Ministerstwa Rozwoju w zakresie umów offsetowych, negocjacji aneksów do umów offsetowych, doradztwo prawne w zakresie postępowań związanych z zawarciem nowych umów offsetowych oraz doradztwo prawne w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia Komitetu do Spraw Umów Offsetowych oraz bieżąca obsługa tj. opiniowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych o charakterze formalno-prawnym powstałych w związku ze stosowaniem obowiązujących przepisów krajowych i prawa Unii Europejskiej w zakresie umów offsetowych pozwoliła nam na zapoznanie się z tematem przemysłu obronnego oraz kwestiach związanych ze sferą obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • Pomoc prawna na rzecz jednostek sektora finansów publicznych i instytucji dystrybuujących środki unijne oraz podmiotów sektora pozarządowego,
 • Kompleksowa obsługa  procesu wdrożenia w Polsce oraz przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS/SIS II) oraz Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), opracowanie projektu ustawy o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym, udział w procesie legislacyjnym,
 • Pomoc prawna na rynku telekomunikacyjnym (Polkomtel, mBank mobile, Virgin Mobile Polska, IDS tele.com, Moben, Premium Mobile)  w zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenników i zmian do regulaminów, opracowywanie regulaminów promocji m.in. w zakresie zakupu aparatów telefonicznych i akcesoriów, świadczenia usług telekomunikacyjnych, opracowywanie regulaminów programów lojalnościowych i regulaminów portali i sklepów internetowych,  przygotowywanie projektów umów agencyjnych, subagencyjnych oraz franchingowych, wprowadzanie projektów związanych z rozwojem sieci Autoryzowanych Punktów Sprzedaży oraz koordynacji pracy specjalistów w Sekcji Współpracy z Agentami,
 • Pomoc prawna dotyczącą prawa przewozowego i transportowego, prawa dotyczącego spedycji krajowej, wewnątrzwspólnotowej oraz pozawspólnotowej (Giraud Internetional Pologne Spółka z o.o. później Geodis Calberson Polska Sp. z o.o., Fine Sp. z o.o.,
 • Udział w postępowania sądowych przed sądami I i II instancji oraz przez Sądem Najwyższym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach dotyczących zgodności obowiązujących przepisów prawa polskiego z Konstytucją oraz przepisami prawa międzynarodowego,
 • Koordynacja i udział w postępowaniach sądowych i arbitrażowych  o wartości przedmiotu sporu do 10 mln złotych powstałych w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych, spory o rozliczenia pomiędzy różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym pomiędzy konsorcjantami, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami, ubezpieczycielami, podmiotami finansującymi przedsięwzięcia budowlane oraz udziałowcami podmiotów realizujących takie inwestycje,
 • Pomoc prawna w zakresie prawa pracy zarówno pracodawcom jak i pracownikom, opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzenia, doradztwo dotyczące naruszania praw pracowników, reprezentacja w sprawach o mobbing, dyskryminację w zatrudnieniu, niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • Pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych, weryfikacja adekwatności przetwarzanych danych osobowych przez administratorów danych osobowych, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa, przygotowanie treści zgód osób których dane dotyczą.