Aktualności
2012-11-05: Konferencja
05-11-2012r.

W dniu 5 listopada 2012r. podczas konferencji organizowanej w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Iwona Pasierbiak radca prawny naszej kancelarii wygłosiła referat na temat uwarunkowań prawnych związanych z organizacją przez gminy przetargów na odbieranie i zagospodarowania odpadów. Przedstawiona tematyka spotkała się z  żywym zainteresowaniem uczestników konferencji


Archiwum
  • 2012-11-05: Konferencja05-11-2012r.W dniu 5 listopada 2012r. podczas konferencji organizowanej w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności po...Czytaj więcej »
1

Publikacje
Charakter i zakres zobowiązań offsetowych - autor Katarzyna Fąfara Aplikant radcowski
01-10-2013r.

W świetle postanowień tzw. ustawy offsetowej tj Ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 1999r. Nr 80, poz. 903, z późn.zm) pojęcie zobowiązania offsetowego ma charakter ustawowy.

 W myśl art. 3 pkt 2 ustawy przez zobowiązanie offsetowe rozumie się zobowiązanie bezpośrednie lub pośrednie zagranicznego dostawcy do zakupu od Skarbu Państwa udziałów lub akcji, a także do wniesienia wkładów do spółki z ograniczona odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, do przekazania technologii lub do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży, dostawy, licencji, know-how lub innej umowy o przeniesienie prawa lub świadczenia usług, zawartej pomiędzy offsetobiorcą a offsetodawcą. Wprawdzie ustawodawca wprowadził dopuszczalności wprowadzenia do obrotu - na mocy umów offsetowych- zarówno zobowiązań offsetowych bezpośrednich , jak i pośrednich, ale w konsekwencji zmian prawnych i praktycznych w ramach Unii Europejskiej – Państwa Członkowskie rezygnują ze stosowania zobowiązań o charakterze pośrednim. Dzieje się tak na skutek tego, iż mechanizm offsetu podyktowany jest istotnymi potrzebami bezpieczeństwa państwa, gdyż stosownie do art. 346 TFUE offset stanowi odstępstwo od zasady wolnej konkurencji i wolnego przepływu kapitałów i towarów. Mechanizm offsetowy ma na celu rozwój przemysłowych zdolności obronnych, tworzenie zdolności serwisowych, naprawczych i modernizacyjnych

w przemyśle obronnym poprzez transfer technologii i zachowanie bezpieczeństwa dostaw. Nadto offset ma zmierzać do wzrostu potencjału obronnego oraz zapewniać tworzenie bazy technologicznej i przemysłowej ( tzw. EDTIB). Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych założeń mechanizmu offsetu naturalną konsekwencją jest fakt, iż zakładane cele są możliwe do osiągnięcia poprzez związanie przedmiotu zobowiązań offsetowych z przedmiotem dostawy, a tym samym wprowadzenie tylko i wyłącznie zobowiązań offsetowych o charakterze bezpośrednim. I takie też zobowiązania są stosowane w ramach nowego mechanizmu offsetowego. Tym samym wprowadzane zobowiązania offsetowe kierowane są do przedsiębiorstw przemysłu obronnego, a tym samym do podmiotów, które prowadzą działalność w oparciu o koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( t.j. Dz.U. z 2012.1017).

Wskazać można, iż te założenia umożliwią również zespolenie oraz włączenie polskich narodowych podmiotów przemysłu obronnego do bazy europejskich podmiotów przemysłu obronnego. W tym stanie rzeczy stwierdzić również należy, iż zobowiązania o charakterze bezpośrednim wydają się w sposób optymalny gwarantować pozyskanie przez właściwych adresatów pożądanych zdolności produkcyjno-serwisowych.


Archiwum
1

Newsletter
Zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem następujących dziedzin prawa
03-01-2017r.

I. PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Brak zmian

II. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Brak zmian

III. PODATKI I CŁA

  1. 1.    Zmiana Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dochodów i usług.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła zmiana dotycząca prowadzonych ewidencji, które muszą uwzględniać wszelkie dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej - co do tej pory nie wynikało z przepisów. Ustawodawca wskazał również, że ewidencja musi zawierać NIP krajowy lub unijny kontrahenta.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846)

  1. 2.    Zmiana Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 2015r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Do polskiego porządku prawnego wdrożono:

- dyrektywę Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich,

- dyrektywę Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Ustawa realizuje także zobowiązanie polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej do wdrażania wspólnego podejścia w zakresie wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zmieniono wysokość udziału jednego podmiotu w kapitale zakładowym drugiego podmiotu warunkującego powstanie powiązań pomiędzy tymi podmiotami z 5% na 25%. Rozszerzono także zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku dokumentowania transakcji. Zmiany polegają m. in. na:

- zastąpieniu dotychczasowej przesłanki łącznej wartości danej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wynoszącej co najmniej 100.000 euro, przesłanką osiąganych przychodów, bądź ponoszonych kosztów;

- wyłączeniu firm, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro rocznie, z obowiązku dokumentacyjnego przy jednoczesnym rozszerzeniu obowiązku dokumentacyjnego także na podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną;

- rozszerzeniu zakresu danych, które zawierać powinna dokumentacja cen transferowych dla danej transakcji. Jednym z głównych dodatkowych obowiązków jest obowiązek zawarcia w dokumentacji tzw. analizy danych porównawczych, na którą składać się powinien opis analizy podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932)

 

3.  Zmiana Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.), zgodnie z którymi obecnie:

1) zwolnione od podatku są przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) można odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780) dodaje art. 22p. Przepis ten dotyczy wymogu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15000 zł. Wprowadzono bowiem rozwiązanie, zgodnie z którym podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Ponadto przyjęto, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego,:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody.

Powyższe zasady będą stosowane odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2) dokonania płatności:

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

b) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

 

Z dniem 1 stycznia uzupełniono również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przykładowy katalog dochodów (przychodów), które uważa się za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, dodając do niego dochody (przychody) z:

1) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

2) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

3) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W przypadku innych już wcześniej umieszczonych w tym katalogu kategorii dochodów (przychodów) doprecyzowano, że należy tutaj zaliczyć dochody (przychody) z:

1) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Ponadto doprecyzowano przyjęte w ustawie definicje "spółki" oraz "spółki niebędącej osobą prawną".

Przyjęto jednoznacznie (jednolicie dla wszystkich rodzajów spółek), że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Doprecyzowano również pojęcie unicestwienia udziałów (akcji), dodając zapis stanowiący, że obejmuje ono również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).

Wyłączono możliwość stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jednocześnie wprowadzono nowe domniemanie, zgodnie z którym jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550)

W związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932) w  art.82 dodano § 1a stanowiący, iż w przypadku

podatników obowiązanych do załączenia do zeznania podatkowego, uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (art. 45 ust. 9 u.p.d.o.f. oraz art. 27 ust. 5 u.p.d.o.p.), podatnik ten będzie zwolniony z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U). Obowiązek taki wynika z przepisów art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Dodany przepis doprecyzowuje, iż zwolnienie z obowiązku sporządzania i przedkładania ORD-U nie dotyczy podatników dokonujących zapłaty należności do tzw. rajów podatkowych. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

 

  1. 4.    Zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa na skutek obwieszczenia

Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 797), od 1 stycznia 2017 r. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł. Jeżeli chodzi o maksymalną wysokość kary porządkowej, którą mogą być ukarani w postępowaniu podatkowym strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, została utrzymana na dotychczasowym poziomie 2800 zł.

Ponad to zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932) w art. 82 dodano § 1a. Dodany przepis doprecyzowuje, iż zwolnienie z obowiązku sporządzania i przedkładania ORD-U nie dotyczy podatników dokonujących zapłaty należności do tzw. rajów podatkowych.

 

  1. 5.    Powołanie od  1 stycznia 2017 r. zamiast administracji podatkowej, służby celnej i kontroli

skarbowej jednolitej organizacji podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę wprowadzającą jej przepisy. 

 

 

  1. 6.    Zmiana ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i

płatników, znowelizowany art. 12 ust. 1 pkt 3 wprowadza liczne wyjątki od zasady, iż NIP nie przechodzi na następcę prawnego tj. w przypadku przekształcenia: przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; spółki cywilnej w spółkę osobową; spółki cywilnej w spółkę kapitałową; spółki osobowej w inną spółkę osobową; spółki osobowej w spółkę kapitałową; spółki kapitałowej w spółkę osobową; spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1923) i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

 

IV. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1. Zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, wprowadzając definicję „władz publicznych" – obejmującą obok organów administracji także organy pełniące funkcje ustawodawcze i sądownicze: Sejm, Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Zastąpienie pojęcia „organów administracji" pojęciem „władz publicznych", spowodowało konieczność wprowadzenia stosownych zmian w przepisach ustawy, które dotyczą dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Zmodyfikowano także przepisy w zakresie przesłanek odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie oraz opłat za udostępnianie tych informacji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936)

  1. 2.       Zmiana ustawy z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199) powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Środki, którymi będzie zarządzał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu dotychczas znajdowały się w budżetowej rezerwie celowej. Dotychczas była to wyłącznie rezerwa celowa, teraz dodatkowo – środki przekazywane przez operatorów elektroenergetycznego systemu przesyłowego w wysokości 0,1% kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność. Fundusz został powołany z dniem 1 stycznia 2017 r., natomiast finansowanie zostanie uruchomione w roku 2018. Stworzenie Funduszu jest jednym z elementów wdrażania planu w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1165)

 

  1. 3.       Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.

627). Zmiany dotyczą zasad ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania. Zmiana art. 135 ust. 3b jest konsekwencją wcześniejszego uchylenia ust. 5a i 5b tego przepisu. Uregulowano, iż obszar ograniczonego użytkowania dla dróg krajowych tworzy się na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru. W wyniku zmiany art. 135 ust. 5 obszar ograniczonego użytkowania tworzony się w oparciu o analizę po realizacyjną dla wszystkich dróg, a nie tylko dla dróg krajowych. Określono również, że rozwiązanie to ma dotyczyć także budowy lub przebudowy linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego. Uchylono również zapis, zgodnie z którym w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakładany był obowiązek sporządzenia analizy po realizacyjnej po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

 

V. PRAWO HANDLOWE

Brak zmian

 

VI.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zmienia przepisy dotyczące obowiązku osobistego wykonania kluczowych części usług lub robót przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14          (in-house), którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane oraz przepisów dotyczących udzielania zamówień in-house i nadzoru nad udzielaniem takich zamówień. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

 

VII.  PRAWO PRACY

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. 2016. 1456). od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prace zostało ustalone na poziomie 2 000 zł.

 

  1. 2.    Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa wprowadza możliwość nabycia przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, po jej śmierci, prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane będzie na wniosek osoby zainteresowanej, od dnia następującego po dniu złożenia wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia. Ustawa wejdzie w życie z dniem  1 stycznia 2017 r.


Archiwum
1